این بخش مخصوص رانندگان خودرو می باشد
در صورتی که مسافر می باشید و تمایل به رزرو اینترنتی دارید می توانید بر روی کلیک نمائید.
سرویس پیک آپ شخصی
مرحله اول : ارسال درخواست
کدخودرو
تاریخ سرویس ساعت
فاصله زمانی سرویس برای کمتر از 3 ساعت ، مجاز نمی باشد.
نام مسافر
موبایل مسافر
شماره پرواز
در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی تایید درخواست کلیک نمائید